วันอังคาร

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในศูนย์การเรียนรู้ ปัทมะเสวี
เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้จัดเตรียมเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับการเรียนรู้ดังนี้ คือ E-Learning Center ห้องอ่านหนังสือ ห้องไอคิว/อีคิว ห้องประชุม และห้องมัลติ-มีเดีย
----------------------------------------

E-Learning Center
ห้องเรียนรู้ ชาติศิริ-ณินทิรา โสภณพนิช” ชั้นล่างของศูนย์การเรียนรู้
ครบครันไปด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ Self-Learning Program และ หลักสูตรE-book เกี่ยวกับสาระความรู้ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ Microsoft Unlimited Potential และ Microsoft Digital Literacy ที่สามารถเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง จนถึงขั้นสอบเทียบเพื่อรับประกาศณียบัตร

------------------------------------------

The Reading Room ห้องอ่านหนังสือบัณฑิต-เพชราเป็นห้องที่พรั่งพร้อมไปด้วยหนังสือหลากสาระนานาชนิดที่จะช่วยส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และหนังสือใหม่นำเข้ามาเพื่อให้สมาชิกได้อ่านทุกเดือน


------------------------------------------


Kids EQ/IQ Room
ห้องฝึกไอคิวและอีคิว
เป็นห้องสำหรับการทำกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนกับผู้ปกครอง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นไปในเรื่องของพัฒนาการทางความคิดและอารมณ์ของเยาวชน------------------------------------------